หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์

 

 

  

          สภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2549ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้เปิดดำเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2550) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

          เมื่่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาในคราวประชุมครั้งที่ 307 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงต่อไปได้

 

 

 

ปรัชญา

 

 

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ดังปรัชญาที่ว่า"นิติศาสตร์สอนให้มีเหตุผล รักการค้นคว้า และรักความยุติธรรม"

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุลด้านความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตามปรัชญาที่ว่า


"มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล"

 

 

พันธกิจ

 

 

    1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
       2. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
       3. สนับสนุนการให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
       4. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
       5. สนับสนุนให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคม

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.