หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์

 

 

  

          สภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2549ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้เปิดดำเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2550) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

          เมื่่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาในคราวประชุมครั้งที่ 307 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงต่อไปได้

 

 

 

ปรัชญา

 

 

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ดังปรัชญาที่ว่า"นิติศาสตร์สอนให้มีเหตุผล รักการค้นคว้า และรักความยุติธรรม"

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุลด้านความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตามปรัชญาที่ว่า


"มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล"

 

 

พันธกิจ

 

 

    1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
       2. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
       3. สนับสนุนการให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
       4. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
       5. สนับสนุนให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคม

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.