หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   นิติศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
นิติศาสตร์
 
นิติศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตร 4 ปี TQF

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย                 : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์              

ภาษาอังกฤษ            : Bachelor of Laws Program in Laws


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)            : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อ  (ไทย)            : น.บ. (นิติศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      : Bachelor of Laws (Laws)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)      : LL.B. 
(Laws)
คณะนิติศาสตร์

แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ  : นิติศาสตร์
 สาขาวิชา  : นิติศาสตร์

 1   หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001013 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
001014 พลวัตทางสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
001015 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
Community and Labour Mobility
3 (3-0-6)
001016 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
Civic Education Towards Society
3 (3-0-6)
001017 จิตอาสาพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002014 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
Speaking English for Communication Arts
3 (3-0-6)
002015 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
3 (3-0-6)
002017 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
English for Sciences
3 (3-0-6)
002018 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese in Daily Life
3 (3-0-6)
002019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Japanese in Daily Life
3 (3-0-6)
002020 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
Fundamental Writing for Career Preparation
3 (3-0-6)
002021 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
Research Study and Report Writing for Communication Arts
3 (3-0-6)
002022  การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
Research Study and Legal Report Writing
3 (3-0-6)
002023 ภาษาไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Language
3 (3-0-6)
002024 การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking
3 (3-0-6)
002025 ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
3 (3-0-6)
002026 ภาษาอินโดนีเซีย
Bahjasa Indonesia Language
3 (3-0-6)
002027 ภาษาลาว
Laotian Language
3 (3-0-6)
002028 ภาษาพม่า
Myanmar Language
3 (3-0-6)
002029 ภาษามาลายู
Bahjasa Melayu Language
3 (3-0-6)
002030 ภาษาเขมร
Khmer Language
3 (3-0-6)
002031 ภาษากาตาล็อก
Tagalog Language
3 (3-0-6)
002032 ภาษาเกาหลี
Korean Language
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)
003007 Computer Sciences and Technology
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
     
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  หน่วยกิตต่ำสุด : 1  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004-001 ลีลาศ
(Ballroom Dance)
1 (0-2-1)
004-002 บาสเกตบอล
(Basketball)
1 (0-2-1)
004-003 วอลเล่บอล
(Volleyball)
1 (0-2-1)
004-004 ฟุตบอล
(Football)
1 (0-2-1)
004-005 เปตอง
(Petanque)
1 (0-2-1)
004-006 แบดมินตัน
(Badminton)
1 (0-2-1)
004-007 ดนตรีไทย
(Thai Classical Music)
1 (0-2-1)
004-008 ดนตรีสากล
(Western  Music)
1 (0-2-1)
004-009 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
(Recreation for Health)
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 93
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
300005  Law of Juristic Acts and Contracts
 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
300009  Land Law
 กฏหมายที่ดิน
2 (2-0-4)
300014  Constitutional Law
 กฏหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
300015  Family Law
 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
300016  Law of Succession
 กฎมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
300019  Law of Insurance
 กฏหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
300020  Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
300026  Public International Law
 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
300030  Labour Law and Social Security Law
 กฏหมายแรงงานและกฏหมายประกันสังคม
3 (3-0-6)
300031  Philosophy of Law
 นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
300033  Civil Law : General Principles
 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 (0-0-0)
300034  Criminal Law : Part 1 (General Principles)
 กฎหมายอาญา : ภาค 1 (บททั่วไป)
3 (0-0-0)
300035  Philosopshy of Public Law
 ปรัชญากฎหมายมหาชน
2 (0-0-0)
300036  Law of Obilgation
 กฎหมายลักษณะหนี้
3 (0-0-0)
300037  Law of Wrongful Act Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
3 (0-0-0)
300038  Property Law
 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3 (0-0-0)
300056  Crimiand Law Part 2 (Offense) Part 3 (Minor offence)
 กฎหมายอาญา : ภาค 2 (ความผิด) ภาค 3 (ลหุโทษ)
4 (4-0-8)
300040  Law of sale, Exchange Gift, Hire of Property and Hier Purchase
 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
3 (0-0-0)
300041  Law of Agency, Brokerage, Hier of Services, Hier of Work and Carriage
 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน
2 (0-0-0)
300057  Law of Loan, Deposit, Surety ship, Mortgage, Pledge and Securities fo Various typex
 กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลักประกันอื่น ๆ
3 (6-0-6)
300043  Law of Partnership and Company
 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท
3 (0-0-0)
300044  Law of Bills, Notes and Current Account
 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (0-0-0)
300045  Thai Court System and Judiciary Process
 ระบบศาลไทย และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (0-0-0)
300046  Law of Civil Procedure : Part 1 - 2
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาค 1 - 2
3 (0-0-0)
300047  Law of Evidence
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3 (0-0-0)
300048  Law of Civil Procedure : Part 3 - 4
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาค 3 - 4
3 (0-0-0)
300049  Law of Criminal Procedure
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4 (4-0-8)
300058  Private International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
300051  Legal Profession
 หลักวิชาชีพทางกฎหมาย
2 (0-0-0)
300052  Bankruptcy Law and Bussiness Reorganization
 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3 (0-0-0)
300053  Law of Taxation and Public Finance
 กฎหมายภาษีอากรและการคลังสาธารณะ
3 (0-0-0)
300054  Lawyer Practice and Legal Drafting
 การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
3 (0-0-0)
300055 English For Lawyer I
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย 1
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
311002  English For Lawyer II
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย 2
3 (2-2-5)
311003  Criminal Process
 สืบสวนสอบสวน
3 (3-0-6)
311004  Probation and Parole Law
 กฏหมายว่าด้วยคุมประพฤติ
3 (3-0-6)
311005  Application & Interpretation of Laws
 การใช้และการตีความกฏหมาย
3 (3-0-6)
311006  Criminal Law Seminar
 สัมมนากฏหมายอาญา
3 (3-0-6)
311007  Comparative Criminal Law
 กฏหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
311008  Seminar in Law of Criminal Procedures
 สัมมนากฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
311009  Criminal Justice Administration
 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
311010  Medical Law and Forensic Medicine
 กฏหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
311011  Criminology and Penology
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
311013  Economic Crimes
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
311014  Fundamental Right and Liberty
 สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
311015  Administrative Contracts
 สัญญาทางปกครอง
3 (3-0-6)
311016  Comparative Administrative Law
 กฏหมายปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
311017  Administrative Procedure Law and Administrative Court
 กฏหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองและศาลปกครอง
3 (3-0-6)
311018  Pulic Law Seminar
 สัมมนากฏหมายมหาชน
3 (3-0-8)
311019  Law of Parliament
 กฏหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
311020  Political Party and Electoral Law
 กฏหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
311021  Law of Local Administration
 กฏหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
311022  Law on Public Information Access and Rights of Privacy
 กฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
311023  Law on Public Service, Public Enterprise and Public Organization
 กฏหมายเกี่ยวกับการบริการสารธารณะรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
3 (3-0-6)
311024  Labour Law Seminar
 สัมมนากฏหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
311025  Introduction to Social Welfare Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
311026  Land Use Control
 กฏหมายควบคุมการใช้ที่ดิน
3 (3-0-6)
311027  Environmental Law
 กฏหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
311028  Public Economic Laws
 กฏหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
311029  Application & Interpretation of Laws
 การใช้และตีความกฏหมาย
3 (3-0-6)
311030  Law on Administrstion of State Affairs
 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
3 (3-0-6)
311031  Education Law
 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
3 (3-0-6)
311032  International Economic Law
 กฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
311035  Intellectual Property Law
 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
311036  International Trade Law
 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
311037  Comparative Business Law
 หลักกฏหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
311038  Business Law Seminar
 สัมมนากฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
311039  Law Concerning Securities and Exchange
 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
311040  Law Concerning Financial Institution
 กฏหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
311041  Law of Economic Activities
 กฏหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
311042  Maritime Law
 กฏหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
311043  Massmedia and Telecommunication Law
 กฏหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
311044  Industrial Law
 กฏหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
311045  Investment Law
 กฏหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
311046  Accounting for Lawyers
 หลักกฏหมายสำหรับนักบัญชี
3 (3-0-6)
311047  Law related to Tourism
 กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
311048  Law of Electronic transactions
 กฏหมายกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
3 (3-0-6)
311049  Law of Internet
 กฏหมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-6)
311050  Customs Law
 กฏหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
311051  Law of Juvenile and Family Cases
 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว
3 (0-0-0)
311052  Advance Tax Law 1
 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 1
3 (0-0-0)
311053  Advance Tax Law 2
 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 2
3 (0-0-0)
     
  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน  
321001 เตรียมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
1 (30) ชม.
321002 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
6 (540) ชม.
321003 การฝึกปฏิบัติงาน
(Internship)
6 (540) ชม.

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


(1)   เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ
(2)   ที่ปรึกษากฎหมาย
(3)   พนักงานธนาคาร
(4)   เจ้าพนักงานธุรการ
(5)   เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
(6)   เจ้าพนักงานกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
(7)   เจ้าพนักงานการศุลกากร
(8)   เจ้าพนักงานกรมสรรพากร
(9)   เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต
(10)  เจ้าหน้าที่การทูต
(11)  นักทัณฑวิทยา
(12)  พนักงานที่ดิน
(13)  พนักงานแรงงาน
(14)  พนักงานประกันสังคม
(15)  เจ้าของสำนักงานกฎหมาย  

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.