หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  นิติศาสตร์
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

  รักษาการแทนคณบดี คณะนิติศาสตร์ 
  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์  คงรักษ์กวิน
  วุฒิการศึกษา
  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ประกาศนียบัตรทนายความสภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และโปรแกรมนิติศาสตร์ ปื พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
  ทนายความ ปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตถิ์ ไกรสกุล
  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตถิ์  ไกรสกุล
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                  3. เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                  4. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  เจ้าพนักงานคดี ประจำศาลจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2551
                  ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์


    อาจารย์แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์
  วุฒิการศึกษา
  1. น.บ. (สาขานิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. น.ม. (สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                 ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
  อ.ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

    อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปรเมศวร์ ศิริรักษ์
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อาจารย์ปรเมศวร์  ศิริรักษ์
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  3. ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                  4.  ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   
                  5. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัววุฒิสมาชิก ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
                  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ ปี พ.ศ. 2540 -  ปัจจุบัน
                  หัวหน้าแผนกคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2538 - 2540
                  ทนายความ ปี พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.