หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าว กิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ รับรองมาตรฐาน QA บัณฑิตและศิษย์เก่า ติดต่อ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะนิติศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  นิติศาสตร์
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

  รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์  คงรักษ์กวิน
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  3. ประกาศนียบัตรทนายความสภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และโปรแกรมนิติศาสตร์ ปื พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
                  ทนายความ ปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตถิ์ ไกรสกุล
  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตถิ์  ไกรสกุล
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                  3. เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                  4. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  เจ้าพนักงานคดี ประจำศาลจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2551
                  ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์


    อาจารย์แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์
  วุฒิการศึกษา
  1. น.บ. (สาขานิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. น.ม. (สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                 ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปรเมศวร์ ศิริรักษ์

  อาจารย์ประจำ


    อาจารย์ปรเมศวร์  ศิริรักษ์
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  3. ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                  4.  ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   
                  5. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัววุฒิสมาชิก ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
                  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ ปี พ.ศ. 2540 -  ปัจจุบัน
                  หัวหน้าแผนกคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2538 - 2540
                  ทนายความ ปี พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน


               
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
  อาจารย์ประจำ

    อาจารย์วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
  วุฒิการศึกษา

  1. น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558
  2. น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
  3. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ

   
  ประวัติการทำงาน

  ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ธรรมกิตติ์ ขวัญเกื้อ

  อาจารย์พิเศษ


    อาจารย์ธรรมกิตติ์  ขวัญเกื้อ
  วุฒิการศึกษา
                  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                  2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  3. เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                  4. ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
                  นิติกร 3 สำนักความรับผิดทางแพ่ง กลุ่มตรวจสอบวินิจฉัยงานละเมิดและแพ่ง 2 กรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2544 - 2548
                  อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
                  ที่ปรึกษากฎหมายนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
                  ทนายความ ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  ดร. สุจิต จงประเสริฐ
  อาจารย์พิเศษ

    ดร. สุจิต  จงประเสริฐ
  วุฒิการศึกษา
  -ดุษฎีบัณฑิต การจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  - ร.ม. รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นบท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ชัยยุทธ์ ศรีจำนงค์
  อาจารย์พิเศษ

    อาจารย์ชัยยุทธ์  ศรีจำนงค์
  วุฒิการศึกษา
  - ร.ป.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนประสาสาสตร์
  - นบท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์มนต์ชัย ชนินทรลีลา
  อาจารย์พิเศษ

    อาจารย์มนต์ชัย  ชนินทรลีลา
  วุฒิการศึกษา
  - น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ร.ป.ม. (การจัดการสำนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - นบท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สมบัติ อรรถพิมล
  อาจารย์พิเศษ

    อาจารย์สมบัติ  อรรถพิมล
  วุฒิการศึกษา
  - ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - นบท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.